שלח תשפ”ג – בארץ הקודש

ט"ו-כ"א סיון תשפ"ג

04-10/06/2023